Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder Praktijk Indermae verstaan, Indra Lans huidtherapeute, gevestigd aan de Lochterstraat 25, 6229AW te Maastricht. Indra Lans is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de beroepscode van de NVH, ook staat  Indra Lans geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘klant’ verstaan degene die Praktijk Indermae opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘klant’ tevens verstaan diens wettelijke vertegenwoordiger.

1.4 Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen de klant en de Praktijk Indermae.

1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Praktijk Indermae voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen Praktijk Indermae en de klant is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst van toepassing (WGBO).

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Praktijk Indermae en de klant behelst de opdracht van de klant aan Praktijk Indermae tot al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2 Praktijk Indermae is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de klant en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3. Toestemming

3.1 De klant verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming aan Praktijk Indermae.

3.2 Praktijk Indermae kan van de klant verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt.

3.3 De toestemming van de klant behelst tevens de bevoegdheid van Praktijk Indermae om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de klant te aanvaarden. Praktijk Indermae is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Praktijk Indermae.

3.4 In het geval de klant zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Praktijk Indermae geen behandeling (meer) verrichten.

4. Informatie

4.1 De klant dient Praktijk Indermae op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast. (zie www.praktijkindermae.nl)

5.2 De klant draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de klant om facturen al dan niet bij zijn of haar verzekeraar te declareren.

6. Betaling

6.1 De klant ontvangt direct na de behandeling de factuur en dient deze tegelijkertijd contant of per pinbetaling te voldoen.

6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de klant te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3 In het geval de klant de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Praktijk Indermae is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de klant in rekening te brengen. Praktijk Indermae is tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de klant.

6.4 Bij betalingsachterstand is Praktijk Indermae bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

6.5 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de klant een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Praktijk Indermae instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.6 De betalingsverplichting vervalt niet als de klant de overeenkomst beëindigt of Praktijk Indermae verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7. Annulering

7.1 In het geval de klant verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 24 uur van tevoren bij Praktijk Indermae af te zeggen.

7.2 Zegt de klant niet of niet tijdig af, dan is Praktijk Indermae genoodzaakt om 25% van de kosten van de behandeling in rekening te brengen.

7.3 Afspraken kunnen door de klant en/of contactpersoon persoonlijk, telefonisch of per e-mailbericht (alleen via indralans@gmail.com) worden geannuleerd. De annulering wordt door Praktijk Indermae geregistreerd op het moment dat door de klant wordt gebeld, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mailbericht door de huidtherapeut wordt ontvangen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Praktijk Indermae, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.

8.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Praktijk Indermae beperkt tot het bedrag van de factuur.

8.3 Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

8.4 Praktijk Indermae is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit de niet volledige en/of waarheidsgetrouwe informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

8.5 Praktijk Indermae kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De huidtherapeut kan alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.

8.6 Indien een laserbehandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing, couperose, onychomycose) na verloop van tijd weer terug keert, dan is Praktijk Indermae daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk.  Het kan zijn dat bepaalde behandelingen bij bepaalde klanten niet aanslaan.

9. Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de klant over de behandeling door Praktijk Indermae, meldt de klant dit zo snel mogelijk aan Praktijk Indermae. Praktijk Indermae en de klant spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de klant zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (‘PAC’). Deze commissie zal bemiddelen tussen Praktijk Indermae en de klant.

9.3 Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de klant zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (www.paramedisch.org).

10. Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11. Toepasselijk recht

Op de tussen Praktijk Indermae en de klant gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Wijzigingen

12.1 Praktijk Indermae behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis van de klant gebracht en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de klant niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de klant geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de klant binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.